Sensor dotykowy - 67_1.png
Sensor dotykowy - 67_1.png

Sensor dotykowy

Dokładne wyszukiwanie początku i końca spoiny przez sensor dotykowy

Punkt rozpoczęcia spawania oraz linia przebiegu spawania mają kluczowe znaczenie w zautomatyzowanych aplikacjach spawalniczych. Mimo zdefiniowania punktów kontrolujących ruchy robota w programie sterującym, mogą w praktyce pojawić się odchylenia wynikające z niedokładności wykonania detali do spawania. W celu kompensacji tych odchyleń sensor dotykowy fizycznie sprawdza punkty startu i zakończenia spoiny i automatycznie uaktualnia współrzędne punktów zdefiniowanych w programie spawalniczym. Najlepsze rezultaty osiąga się łącząc działanie sensora dotykowego z sensorem prądowym.

Pomiar wielkości spoiny
Jeśli obie pozycje (startu i zakończenia) są zdefiniowane, to linowy przebieg spoiny wynika bezpośrednio z ich współrzędnych. W przypadku spoiny typu V, sensor dotykowy mierzy również średnice spoiny i optymalizuje ścieżkę przebiegu kolejnych spoin wypełniających, co zapewnia doskonałe rezultaty spawania.

Zasada elektro-mechanicznej detekcji
Sensor dotykowy firmy Cloos wykorzystuje dyszę gazową lud specjalny sztyft do wyszukiwania punktów rozpoczęcia i zakończenia spawania. Robot automatycznie przemieszcza palnik spawalniczy wzdłuż opytamlnej linii łaczącej zdefiniowane punkty. Przy dotknięciu przez dyszę gazową lub sztyft detalu, sygnał zostaje przekazany do sterownika robota, który zapisuje dany punkt. W celu zdefiniowania współrzędnych punktu X, Y, Z detal jest mierzony w trzech płaszczyznach.
Wróć do: sensory do spawania
Zobacz także: sensor prądowy-łukowy, sensor laserowy offline, sensor laserowy online.